หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม Alternative Dispute Resolution Office Thailand
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
กลุ่มช่วยอำนวยการ  
e-Learning  
ผู้ดูแลระบบ 

กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
 
 
 
0
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
0
0
ดาวน์โหลด
0
ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
0
0
ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
0
0
50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
0
0
ดาวน์โหลด
0
New York Convention 1958   ( รายชื่อรัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญา คลิก! 
)
0
0
UNCITRAL Arbitration Rules
0
0
UNCITRAL Model law
0
0
ดาวน์โหลด
 
0
ประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่อง คุณสมบัติของบุคคล
ที่จะขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
0
0
ดาวน์โหลด
0
แบบกรอกประวัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
0จำนวนผู้เยี่ยมชม : 25176